Укладення договорів

«ДОГОВІР-приєднання (оферта) про надання волонтерської допомоги» та «ДОГОВІР-приєднання (оферта) ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ»

Перед укладанням договорів будь ласка ознайомтесь з їх умовами нижче та підтвердіть їх укладання шляхом заповнення форми.

ДОГОВІР-приєднання (оферта)
про надання волонтерської допомоги
м. Одеса

Благодійна Організація «Благодійний Фонд IT Паросток», в особі директора Роговської Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту організації і є неприбутковою організацією та не є платником ПДВ та Громадська організація «УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ», в особі голови Організації Роговського Андрія Еіріхтовича, який діє на підставі Статуту організації і є неприбутковою організацією та не є платником ПДВ та Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» в особі голови Організації Роговського Андрія Еіріхтовича, який діє на підставі Статуту організації і є неприбутковою організацією та не є платником ПДВ (далі – Отримувач), з однієї сторони та волонтер (далі – Волонтер) з другої сторони (далі – Сторони) уклали даний договір (далі Договір) про наступне:
1. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 1.1. Даний договір укладається з метою залучення добровільних помічників (волонтерів) для надання волонтерської допомоги (виконання робіт, надання послуг та надання іншої підтримки) на вимогу Отримувача згідно із напрямками (або у межах) його діяльності.1.2. Волонтер приєднується до цього договору з наміром підвищити свій професійний рівень у сфері IT у Громадській організації «УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ» як частини програми від Благодійної Організації «Благодійний Фонд IT Паросток» та брати участь у розробці командних кейсів (авторських робіт) як унітарних творів від Благодійної Організації «Благодійний Фонд IT Паросток». 1.3. Волонтер також приєднується з наміром вести публічний розголос всіх дій у Громадської організації «Інститут емоційного інтелекту» як частини програми Благодійної Організації «Благодійний Фонд IT Паросток» та брати участь у медійних командних олімпіадах (розкрутці) під брендом (ім’ям) Благодійної Організації «Благодійний Фонд IT Паросток».1.4. Волонтери своєю допомогою у сфері ІТ допомагають підвищити економіку країни, а саме розробляють різні корисні програми для України (все, що стосується захисної функції, не атакуючої). Що, у свою чергу, допомагає залучити валютне фінансування в Україну.1.5. Основна метою цього договору – є підвищення надходження коштів в Україну від експорту ІТ на 10% порівняно з надходженням коштів за довоєнний рік (це було 6,8 мільярдів доларів США). Відповідно, мети буде досягнуто, коли до фондів Отримувача надійде фінансування у валюті у розмірі 7 мільйонів доларів США. 1.6. Частина отриманих коштів піде на відкриття школи в Україні для обдарованих у сфері ІТ. 1.7. Отримувач використовуватиме частину коштів на активний розвиток дуальної освіти в Україні.1.8. Даний договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Волонтера до усіх його умов у порядку п. 3.1. 2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.1. Волонтер має право:2.1.1. Отримувати необхідні умови праці, забезпечення безпеки, захист законних прав та інтересів під час роботи.2.1.2. Отримувати повну та достовірну інформацію про порядок та умови здійснення волонтерської допомоги.2.1.3. Користуватися законодавчими та інструктивними матеріалам, отримувати необхідні для роботи консультації від відповідальних осіб Отримувача.2.1.4. Брати участь у навчанні у олімпіадах та т.п. волонтерів, що здійснює Отримувач та отримувати відповідні Сертифікати від Отримувача.2.1.5. Отримувати від Отримувача документи (довідки, рекомендації та ін.) щодо характеру, якості та обсягу виконаних робіт та рівня кваліфікації волонтера.2.1.6. Брати участь у роботі волонтерської групи, вносити пропозиції щодо форм та методів волонтерської допомоги Отримувача.2.1.7. Припинити свою волонтерську допомогу. 2.2. Волонтер зобов’язаний: 2.2.1. Знати місію, завдання і принципи діяльності Отримувача та дотримуватися їх, укріпляти авторитет Отримувача. 2.2.2. Старанно виконувати свої обов'язки та отримані доручення.2.2.3. Брати активну участь у роботі створеної волонтерської групи.2.2.4. Підписуючи цей договір Волонтер зобов'язаний одночасно підписати договір про нерозголошення конфіденційної інформації, запропонований Отримувачем. Укладенням цього договору волонтер підтверджує, що він ознайомився з умовами договору про нерозголошення конфіденційної інформації Отримувача, розуміє їх тлумачення повністю та згоден з ними. 2.2.5. Попередити про припинення своєї волонтерської допомоги за 2 тижні.2.2.6. У разі розірвання цього договору зобов’язання щодо нерозголошення конфіденційної інформації Отримувача для волонтера не припиняються.2.3. Отримувач має право:2.3.1. Пропонувати Волонтеру змінити вид допомоги.2.3.2. Відмовитися від послуг Волонтера, якщо він не виконує свої зобов’язання.2.3.3. Отримувати від Волонтера звіт про виконану роботу.2.3.4. Отримувач може відшкодувати витрати, пов'язані із здійсненням волонтерської діяльності, передбачені статтею 11 Закону України «Про волонтерську діяльність».2.3.5. Вносити персональну інформацію про Волонтера до бази даних волонтерів Отримувача.2.3.6. Отримувач має право обробляти та передавати третім особам персональні дані волонтера, в тому числі СV та інформацію зі сторінки LinkedIN волонтера (в тому числі посилання на сторінку в LinkedIN волонтера) на свій власний розсуд. 2.4. Отримувач зобов’язаний: 2.4.1. Роз’яснювати Волонтеру його права та обов’язки. 2.4.2. Надавати Волонтеру необхідні умови для виконання взятих ним зобов’язань.2.4.3. Надавати Волонтеру повну та достовірну інформацію, необхідну для виконання волонтерської допомоги.2.4.4. Документально (у разі необхідності) підтверджувати повноваження Волонтера, відповідно до наданої ним допомоги.2.4.5. Вирішувати конфліктні ситуації, що виникають в процесі волонтерської допомоги.2.4.6. Здійснювати контроль за виконанням робіт Волонтером. 3. УМОВИ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ 3.1. Цей договір укладається шляхом приєднання Волонтера до нього, а саме шляхом будь-яким чином проставлення відповідної відмітки Волонтером на сайті Отримувача (на будь-якому з сайтів юридичних осіб Отримувача, зазначених в Преамбулі цього Договору) про згоду з його умовами та укладанням.  4. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ4.1. Термін дії даного договору – з моменту укладання до офіційного припинення Волонтером його волонтерської допомоги Отримувачу, що фіксується відповідною заявою від Волонтера або заявою від Отримувача в розірванні цього договору. 4.2. Договір про надання волонтерської допомоги може бути розірвано у випадках, коли: 4.2.1. Волонтер відмовився здійснювати волонтерську допомогу, про що повідомив Отримувача за 2 (два) тижні.4.2.2. Отримувач відмовився від отримання волонтерської допомоги через невиконання своїх зобов’язань Волонтером.4.3. Сторони домовились, що всі права інтелектуальної власності, що виникли в результаті взаємодії Сторін за цим договором належать виключно Благодійній Організації «Благодійний Фонд IT Паросток». 4.4. Сторони домовились, що у разі створення в результаті взаємодії Сторін за цим договором об’єкта авторського права в співавторстві, авторське право на такий об’єкт здійснюється виключно Благодійною Організацією «Благодійний Фонд IT Паросток».4.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.4.6. Даний Договір укладено у формі електронного документу. Кожна сторона самостійно забезпечує його зберігання. 4.7. Договір складено українською та англійською мовами. У разі виникнення протиріч тлумачення норм Договору для такого тлумачення використовується виключно українська версія. 4.8. Інформаційний обмін між сторонами здійснюється за електронними адресами зазначеними сторонами при укладенні цього договору (волонтер передає електронну адресу Отримувачу у будь-який спосіб: через сайти Отримувача, шляхом надсилання електронного листа отримувачу та т.п.). У разі зміни електронної адреси Сторона повинна сповістити про таку зміну протягом 3 робочих днів. У разі несвоєчасного оповіщення про зміну адреси винна сторона несе відповідальність за наслідки пов’язані з несвоєчасним сповіщенням самостійно. 4.9. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства (Законодавства України). 5. РЕКВІЗИТИ ОТРИМУВАЧАБлагодійна Організація «Благодійний Фонд IT Паросток», місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, e-mail: gro.tuorps-ti%40nimda, Директор: Роговська Т.В. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44550531Громадська організація «УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ», місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, e-mail: au.moc.dknu%40nimda, Голова організації Роговський А.Е. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44012759Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту», Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, e-mail: au.moc.jie%40nimda, Голова організації Роговський А.Е. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44654573

ACCESSION AGREEMENT (offer)
on the provision of volunteer assistance
Odessa

Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout», represented by the director Rogovska Tatiana Vladimirovna, acting on the basis of the Charter of the organization and is a non-profit organization and is not a VAT payer and the NGO «Ukrainian People's Control over Digitalization», represented by the he head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, who operates on the basis of the Charter of the organization and is a non-profit organization and is not a VAT payer and NGO «Emotional intelligence Institute» represented by the head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, which operates on the basis of the Charter of the organization and is a non-profit organization and is not a VAT payer (hereinafter - the Recipient), on the one hand and a volunteer (hereinafter - Volunteer) on the other hereinafter - the Parties) have entered into this Agreement (hereinafter the Agreement) on the following:
1. PURPOSE AND SUBJECT OF THE AGREEMENT 1.1. This agreement is concluded in order to attract volunteer helpers (volunteers) to provide volunteer assistance (work, services and other support) at the request of the Recipient in accordance with the directions (or within) its activities.1.2. The volunteer joins this agreement with the intention to increase his professional level in the field of IT in the NGO «Ukrainian People's Control over Digitalization» as part of a program of Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout» and participate in the development of authors from the Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout».1.3. The volunteer also joins the intention to publicize all actions in the NGO «Emotional intelligence Institute» as part of the program of the Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout» and participate in media team competitions (promotion) under the brand (name) of the Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout».1.4. Volunteers with their help in the field of IT help to improve the country's economy, namely, develop various useful programs for Ukraine (everything related to the protective function, not attacking). Which, in turn, helps to attract foreign exchange funding to Ukraine.1.5. The main purpose of this agreement is to increase the inflow of funds to Ukraine from IT exports by 10% compared to the inflow of funds for the pre-war year (it was 6.8 billion US dollars). Accordingly, the goal will be achieved when the Recipient's funds receive foreign currency funding of $ 7 million. 1.6. Part of the proceeds will go to open a school in Ukraine for the gifted in the field of IT. 1.7. The recipient will use part of the funds for the active development of dual education in Ukraine.1.8. This agreement is a treaty of accession within the meaning of Art. 634 of the Civil Code of Ukraine and can be concluded only by joining the Volunteer to all its conditions in accordance with paragraph 3.1. 2. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES 2.1. The volunteer has the right to:2.1.1. Obtain the necessary working conditions, safety, protection of legal rights and interests at work.2.1.2. Receive complete and reliable information on the procedure and conditions of volunteer assistance.2.1.3. Use legislative and instructional materials, receive the necessary advice from the responsible persons of the Recipient.2.1.4. Participate in training in competitions, etc. volunteers carried out by the Recipient and receive the relevant Certificates from the Recipient.2.1.5. Receive from the Recipient documents (certificates, recommendations, etc.) on the nature, quality and scope of work performed and the level of qualification of the volunteer.2.1.6. Participate in the work of the volunteer group, make suggestions on the forms and methods of volunteer assistance of the Recipient.2.1.7. To stop his/her volunteer help. 2.2. The volunteer is obliged to: 2.2.1. To know the mission, tasks and principles of the Recipient's activity and to adhere to them, to strengthen the Recipient's authority. 2.2.2. Diligently perform duties and assignments.2.2.3. Take an active part in the work of the established volunteer group.2.2.4. By signing this agreement, the Volunteer is obliged to simultaneously sign the agreement on non-disclosure of confidential information proposed by the Recipient. By concluding this agreement, the volunteer confirms that he has read the terms of the agreement on non-disclosure of confidential information of the Recipient, understands their interpretation in full and agrees with them. 2.2.5. Warn about the termination of volunteer help for 2 weeks.2.2.6. In the event of termination of this agreement, the obligation not to disclose the Recipient's confidential information to the volunteer shall not be terminated.2.3. The recipient has the right to:2.3.1. Propose the Volunteer to change the type of assistance.2.3.2. Refuse the services of the Volunteer if he does not fulfill his obligations.2.3.3. Receive a report from the Volunteer on the work done.2.3.4. The recipient may reimburse the costs associated with volunteering, provided for in Article 11 of the Law of Ukraine "On Volunteering".2.3.5. Enter personal information about the Volunteer into the Recipient's Volunteer Database.2.3.6. The Recipient has the right to process and transfer to third parties personal data of the volunteer, including CV and information from the LinkedIN page of the volunteer (including a link to the page in the LinkedIN of the volunteer) at its own discretion. 2.4. The recipient is obliged to: 2.4.1. Explain to the Volunteer his rights and responsibilities. 2.4.2. Provide the Volunteer with the necessary conditions to fulfill his/her commitments.2.4.3. Provide the Volunteer with complete and accurate information necessary for the implementation of volunteer assistance.2.4.4. Document (if necessary) confirm the authority of the Volunteer, in accordance with the assistance provided by him.2.4.5. Resolve conflict situations that arise in the process of volunteer assistance.2.4.6. Monitor the performance of work by the Volunteer. 3. CONDITIONS OF CONCLUSION OF THE AGREEMENT 3.1. This agreement is concluded by joining the Volunteer, namely by marking in any way Volunteer on the website of the Recipient (on any of the websites of legal entities of the Recipient, specified in the Preamble of this Agreement) to agree to its terms and conditions.  4. TERM OF THE AGREEMENT AND OTHER CONDITIONS4.1. The term of this agreement is from the moment of concluding until the official termination of the Volunteer's volunteer assistance to the Recipient, which is fixed by the relevant statement from the Volunteer or the statement from the Recipient of the termination of this agreement. 4.2. The agreement on the provision of volunteer assistance may be terminated in cases where: 4.2.1. The volunteer refused to provide volunteer assistance, as reported to the Recipient within 2 (two) weeks.4.2.2. The recipient refused to receive volunteer assistance due to non-fulfillment of his/her obligations by the Volunteer.4.3. The Parties agree that all intellectual property rights arising from the interaction of the Parties under this Agreement belong exclusively to the Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout».4.4. The Parties agree that in case of co-authorship of the object of copyright under this Agreement, the copyright for such object is exercised exclusively by the Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout».4.5. All disputes related to this Agreement shall be resolved through negotiations between the Parties. If the dispute cannot be resolved through negotiations, it shall be resolved in court in accordance with the established jurisdiction and jurisdiction of such dispute, as determined by the relevant current legislation of Ukraine.4.6. This Agreement is concluded in the form of an electronic document. Each party independently ensures its storage. 4.7. The agreement is made in Ukrainian and English. In case of any discrepancies in the interpretation of the provisions of the Agreement, only the Ukrainian version shall be used for such interpretation. 4.8. Information exchange between the parties is carried out at the e-mail addresses of these parties when concluding this agreement (the volunteer transmits the e-mail address to the Recipient in any way: through the Recipient's sites, by sending an e-mail to the recipient, etc.). In case of change of e-mail address, the Party must notify about such change within 3 working days. In case of untimely notification of a change of address, the guilty party is responsible for the consequences associated with late notification independently. 4.9. In cases not provided for in this Agreement, the Parties shall be governed by applicable law (Ukrainian law). 5. RECIPIENTCharitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout», location: Ukraine, 65007, Odessa, Odessa region, Staroportofrankivska Street 107 apartment 21, e-mail: gro.tuorps-ti%40nimda, Director: Rogovska Tatiana Vladimirovna, identification code of the legal entity: 44550531NGO «Ukrainian People's Control over Digitalization», location: Ukraine, 65007, Odessa, Odessa region, Staroportofrankivska Street 107 apartment 21, e-mail: au.moc.dknu%40nimda, head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, identification code of the legal entity: 44012759NGO «Emotional intelligence Institute», location: Ukraine, 65007, Odessa, Odessa region, Staroportofrankivska Street 107 apartment 21, e-mail: au.moc.jie%40nimda, head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, identification code of the legal entity: 44654573

ДОГОВІР-приєднання (оферта) ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯКОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇм. Одеса

Благодійна Організація «Благодійний Фонд IT Паросток», в особі директора Роговської Тетяни Володимирівни, що діє на підставі Статуту організації і є неприбутковою організацією та не є платником ПДВ та Громадська організація «УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ», в особі голови Організації Роговського Андрія Еіріхтовича, який діє на підставі Статуту організації і є неприбутковою організацією та не є платником ПДВ та Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту» в особі голови Організації Роговського Андрія Еіріхтовича, який діє на підставі Статуту організації і є неприбутковою організацією та не є платником ПДВ (далі – розкриваюча сторона), з однієї сторони та волонтер (далі – Отримувач конфіденційної інформації (КІ) ) з другої сторони (далі – Сторони) уклали даний договір (далі Договір) про наступне: 1. Предмет Договору.Сторони підтверджують, що предметом цього Договору є надання гарантій стороною, що отримує КІ, про нерозголошення та невикористання будь-якої конфіденційної інформації, що отримується від розкриваючої сторони, якою Сторони обмінюватимуться в період з моменту укладання ДОГОВОРУ про надання волонтерської допомоги між сторонами та п’ять років після моменту його розірвання. 2. Зобов'язання СторінСторони підтверджують важливість дій, вжитих у зв'язку із співробітництвом, та зобов'язуються виконати таке:2.1. Протягом дії ДОГОВОРУ про надання волонтерської допомоги між сторонами і цього Договору та п’ять років після моменту розірвання зазначених Договорів Отримувач конфіденційної інформації зобов'язується не розкривати без попередньої письмової згоди Розкриваючої сторони будь-яку конфіденційну інформацію, отриману від неї. Коли будь-яка інформація розкривається третій особі з такою згодою, Отримувач конфіденційної інформації, що розкриває таку інформацію третій особі, повинен гарантувати, що третя особа ознайомилась з положеннями цього Договору. У письмовій згоді про розкриття конфіденційної інформації Розкриваюча сторона зазначає умови розкриття такої інформації. В такій згоді може бути зазначено обов’язкове укладання подібної угоди про нерозкриття конфіденційної інформації з третьою особою. 2.2. Отримувач конфіденційної інформації, одержуючи будь-яку конфіденційнуінформацію, не повинен розкривати її, і зобов'язується обробляти таку інформацію з тим ступенем дбайливості та обачності, яка застосовується щодо її ділових та фінансових даних того ж рівня важливості.2.3. Отримувач конфіденційної інформації у будь-якому разі не може передавати отриману конфіденційну інформацію за цим договором в порядку правонаступництва. 2.4. У разі припинення у будь-який спосіб Розкриваючої сторони (в тому числі частково припинення будь-яких юридичних осіб Розкриваючої сторони, зазначених в Преамбулі цього договору):- розкриваюча Сторона повідомляє Сторону, що отримує, про майбутнє припинення не пізніше 30 днів з дати прийняття рішення про припинення;- Отримувач конфіденційної інформації протягом місяця з моменту прийняття рішення про припинення зобов'язується повернути Конфіденційну інформацію Розкриваючій стороні зі всіх носіїв. 3. Спеціальні умови3.1. Будь-яка інформація, що отримується Отримувачем конфіденційної інформації в період дії ДОГОВОРУ про надання волонтерської допомоги та цього Договору чи у письмовій формі, чи в усній формі, вважається конфіденційною та ставлення до неї маєбути відповідним. 3.2. Незважаючи на будь-які інші положення, інформація, отримана Отримувачем конфіденційної інформації не розглядається як конфіденційна і відповідно приймаюча Сторона не підпадає під зобов'язання про конфіденційність щодо такої інформації, якщо інформація задовольняє однією з наступних характеристик:· Інформація під час її розкриття є публічно відомою;· інформація представлена Отримувачу конфіденційної інформації​​ з письмовою вказівкою на те, що вона не є конфіденційною;· Інформація законним шляхом отримана від будь-якої третьої особи без порушення цього Договору;· Інформація має бути розкрита відповідно до відповідного Закону, положення, судового або адміністративного розпорядження або постанови, за умови, що Отримувач конфіденційної інформації отримав інформацію від іншої Сторони, попередньо письмово та з підтвердженням необхідності в такому розкритті повідомить про це Розкриваючу сторону. 4. Відповідальність Сторін4.1. Отримувач конфіденційної інформації несе відповідальність за розкриття (включаючи ненавмисне) конфіденційної інформації, отриманої від Розкриваючої сторони, а також у разі неприйняття заходів, які Отримувач конфіденційної інформації, міг або повинен був здійснити, щоб запобігти або зменшити негативні наслідки такого розкриття інформації в максимально короткий період часу.4.2. У випадку, якщо таке розкриття конфіденційної інформації відбулося, Отримувач конфіденційної інформації, має вжити всіх прийнятних дій для усунення наслідків такого розкриття.4.3. Отримувач конфіденційної інформації несе всі витрати, що є результатом вищезгаданих дій, спрямованих на усунення наслідків розкриття конфіденційної інформації. 5. Застосовне право врегулювання спорів5.1. Цей Договір регулюється та розглядається відповідно до чинного законодавства України.5.2. Усі суперечки, що виникають з або у зв'язку з цим Договором, а також з його тлумаченням, підлягають врегулюванню шляхом переговорів.5.3. Якщо врегулювання шляхом переговорів не відбулось протягом 30 днів від початку цих переговорів, то спір вирішується в судовому порядку відповідно до чинного законодавства. 6. Строк дії Договору та порядок укладання.6.1. Даний договір є договором приєднання у розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України і може бути укладений лише шляхом приєднання Отримувача конфіденційної інформації до усіх його умов у порядку п. 6.2. 6.2. Цей договір укладається шляхом приєднання до нього, а саме шляхом будь-яким чином проставлення відповідної відмітки Отримувача конфіденційної інформації на сайті Розкриваючої сторони (на будь-якому з сайтів юридичних осіб Розкриваючої сторони, зазначених в Преамбулі цього Договору) про згоду з його умовами та укладанням. 6.3. Договір діє протягом дії ДОГОВОРУ про надання волонтерської допомоги між сторонами та п’ять років після моменту розірвання ДОГОВОРУ про надання волонтерської допомоги. 7. Прикінцеві положення7.1. Вся інформація, представлена Розкриваючою стороною ​​іншій Стороні згідно з цимДоговором, залишається виключною власністю Розкриваючої сторони.7.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору набувають чинності та розглядаються як його невід'ємна частина лише в тому випадку, якщо вони зроблені у письмовій формі (простій або у вигляді електронного документу).7.3. Форма та метод інформаційного обміну в рамках цього Договору повинні бути визначені безпосередньо Сторонами, за умови, що всі дії повинні здійснюватися чесно, розумно, точно та відповідно до чесної ділової практики. Інформаційний обмін між сторонами здійснюється за електронними адресами зазначеними сторонами при укладенні цього договору. У разі зміни електронної адреси Сторона повинна сповістити про таку зміну протягом 3 робочих днів. У разі несвоєчасного оповіщення про зміну адреси винна сторона несе відповідальність за наслідки пов’язані з несвоєчасним сповіщенням самостійно. 7.4. Якщо будь-яка з умов цього Договору буде визнана судом або яким іншим компетентним органом недійсною, незаконною або такою, що не має сили, то це жодним чином не вплине на дійсність, законність та дію інших умов Договору, і Сторони докладуть усіх зусиль для того, щоб якнайкраще переглянути ці умови для того, щоб вони залишилися в силі відповідно до намірів, висловлених у них.7.5. Даний Договір укладено у формі електронного документу. Кожна сторона самостійно забезпечує його зберігання. 7.6. Договір складено українською та англійською мовами. У разі виникнення протиріч тлумачення норм Договору для такого тлумачення використовується виключно українська версія. 7.7. У випадках, не передбачених даним Договором, Сторони керуються нормами чинного законодавства (Законодавства України).
8. РЕКВІЗИТИ розкриваючої сторони.Благодійна Організація «Благодійний Фонд IT Паросток», місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, e-mail: gro.tuorps-ti%40nimda, Директор: Роговська Т.В. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44550531Громадська організація «УКРАЇНСЬКИЙ НАРОДНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІДЖІТАЛІЗАЦІЄЮ», місцезнаходження: Україна, 65007, Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, e-mail: au.moc.dknu%40nimda, Голова організації Роговський А.Е. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44012759Громадська організація «Інститут емоційного інтелекту», Одеська область, місто Одеса, Приморський район, вулиця Старопортофранківська, 107 квартира 21, e-mail: au.moc.jie%40nimda, Голова організації Роговський А.Е. Ідентифікаційний код юридичної особи: 44654573

AGREEMENT- accession (offer) ON NON-DISCLOSURE OF CONFIDENTIAL INFORMATION
Odessa

Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout», represented by the director Rogovska Tatiana Vladimirovna, acting on the basis of the Charter of the organization and is a non-profit organization and is not a VAT payer and the NGO «Ukrainian People's Control over Digitalization», represented by the he head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, who operates on the basis of the Charter of the organization and is a non-profit organization and is not a VAT payer and NGO «Emotional intelligence Institute» represented by the head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, which operates on the basis of the Charter of the organization and is a non-profit organization and is not a VAT paye (hereinafter - the disclosing party), on the one hand and a volunteer (hereinafter - Confidential Information (CI) Recipient) on the other hand (hereinafter - the Parties) have entered into this agreement (hereinafter the Agreement) on the following:
1. Subject of the Agreement.The Parties confirm that the subject of this Agreement is to provide assurances to the party receiving the CI of non-disclosure and non-use of any confidential information received from the disclosing party which the Parties will exchange in the period from the conclusion of the AGREEMENT on the provision of volunteer assistance between the parties and five years after the moment of its termination. 2. Commitments of the PartiesThe Parties reaffirm the importance of the actions taken in connection with the cooperation and undertake to do the following:2.1. During the Agreement on the provision of volunteer assistance between the parties and this Agreement and five years after the termination of these Agreements, the Recipient of Confidential Information undertakes not to disclose without the prior written consent of the Disclosing Party any confidential information received from it. When any information is disclosed to a third party with such consent, the Recipient of Confidential Information Disclosing Such Information to a Third Party shall ensure that the third party has read the provisions of this Agreement. In the written agreement on the disclosure of confidential information, the Disclosing Party shall specify the conditions for the disclosure of such information. Such an agreement may specify the conclusion of such an agreement on non-disclosure of confidential information with a third party. 2.2. The recipient of confidential information, when receiving any confidentialinformation, should not disclose it, and undertakes to process such information with the degree of care and diligence that applies to its business and financial data of the same level of importance.2.3. The recipient of confidential information in any case may not transfer the received confidential information under this agreement by way of succession. 2.4. In the event of termination by any means of the Disclosing Party (Including the partial termination of any legal entities of the Disclosing Party, specified in the preamble of this agreement): The disclosed Party informs the receiving Party of the future termination no later than 30 days before date of termination. The recipient of confidential information within one month from the date of the decision to terminate undertakes to return the Confidential Information to the Disclosing Party from all media. 3. Special conditions3.1. Any information received by the Recipient of Confidential Information during the term of the Agreement on the provision of volunteer assistance and this Agreement, whether in writing or orally, shall be considered confidential and treated accordingly. 3.2. Notwithstanding any other provision, information received by the Recipient of Confidential Information shall not be considered confidential and, accordingly, the Recipient Party shall not be bound by the obligation of confidentiality regarding such information if the information satisfies one of the following characteristics: Information during its disclosure is publicly known;The information is provided to the Recipient of confidential information with a written indication that it is not confidential;Information lawfully obtained from any third party without violating this Agreement;Information must be disclosed in accordance with applicable law, regulations, court or administrative orders or regulations, provided that the Recipient of Confidential Information has received information from the other Party, notifying the Disclosing Party in writing and confirming the need for such disclosure. 4. Liability of the Parties4.1. The Recipient of Confidential Information is responsible for the disclosure (including unintentional) of confidential information received from the Disclosing Party, as well as in case of failure to take measures that the Recipient of Confidential Information could or should have taken to prevent or reduce the negative consequences of such disclosure in the shortest period of time.4.2. In the event that such disclosure of confidential information has occurred, the Recipient of Confidential Information shall take all reasonable steps to eliminate the consequences of such disclosure.4.3. The recipient of confidential information shall bear all costs incurred as a result of the above actions aimed at eliminating the consequences of the disclosure of confidential information. 5. Applicable law of dispute settlement5.1. This Agreement is regulated and considered in accordance with the current legislation of Ukraine.5.2. All disputes arising out of or in connection with this Agreement, as well as its interpretation, shall be settled by negotiation.5.3. If the settlement through negotiations has not taken place within 30 days from the beginning of these negotiations, the dispute shall be resolved in court in accordance with applicable law. 6. The term of the Agreement and the procedure for concluding it.6.1. This agreement is a treaty of accession within the meaning of Art. 634 of the Civil Code of Ukraine and may be concluded only by attaching the Recipient of confidential information to all its terms in accordance with paragraph 6.2. 6.2. This agreement is concluded by joining it, namely by any means the appropriate mark Recipient of confidential information on the website of the Disclosing Party (on any of the websites of legal entities of the Disclosing Party, specified in the Preamble of this Agreement) on consent to its terms and conditions. 6.3. The Agreement is valid during the Agreement on the provision of volunteer assistance between the parties and five years after the termination of the Agreement on the provision of volunteer assistance.
7. Final provisions7.1. All information provided by the Disclosing Party to the other Party under thisAgreement shall remain the exclusive property of the Disclosing Party.7.2. All changes and additions to this Agreement shall enter into force and be considered an integral part thereof only if they are made in writing (simple or in the form of an electronic document).7.3. The form and method of information exchange under this Agreement shall be determined directly by the Parties, provided that all actions are carried out honestly, reasonably, accurately and in accordance with fair business practice. Information exchange between the parties is carried out at the e-mail addresses of these parties at the conclusion of this agreement. In case of change of e-mail address, the Party must notify about such change within 3 working days. In case of untimely notification of a change of address, the guilty party is responsible for the consequences associated with late notification independently. 7.4. If any of the terms of this Agreement is found invalid, illegal or invalid by a court or other competent authority, it will in no way affect the validity, legality and effect of other terms of the Agreement and the Parties shall make every effort to to review these conditions as best they can so that they remain in force in accordance with the intentions expressed in them.7.5. This Agreement is concluded in the form of an electronic document. Each party independently provides its storage. 7.6. The agreement is made in Ukrainian and English. In case of any discrepancies in the interpretation of the provisions of the Agreement, only the Ukrainian version shall be used for such interpretation. 7.7. In cases not provided for in this Agreement, the Parties are guided by the current legislation (Legislation of Ukraine).
8. Disclosing Party REQUISITES Charitable Organization «Charitable Foundation IT Sprout», location: Ukraine, 65007, Odessa, Odessa region, Staroportofrankivska Street 107 apartment 21, e-mail: gro.tuorps-ti%40nimda, Director: Rogovska Tatiana Vladimirovna, identification code of the legal entity: 44550531NGO «Ukrainian People's Control over Digitalization», location: Ukraine, 65007, Odessa, Odessa region, Staroportofrankivska Street 107 apartment 21, e-mail: au.moc.dknu%40nimda, head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, identification code of the legal entity: 44012759NGO «Emotional intelligence Institute», location: Ukraine, 65007, Odessa, Odessa region, Staroportofrankivska Street 107 apartment 21, e-mail: au.moc.jie%40nimda, head of the Organization Rogovskyi Andrii Eirikhtovich, identification code of the legal entity: 44654573

Якщо ви повністю усвідомлюєте умови договорів «ДОГОВІР-приєднання (оферта) про надання волонтерської допомоги» та «ДОГОВІР-приєднання (оферта) ПРО НЕРОЗГОЛОШЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОЇ ІНФОРМАЦІЇ» та погоджуєтесь з ними, заповніть форму нижче:
Підписати